Založiť novú webovú stránku alebo e-shopChcem nový web

Výročná členská schôdza Obvodnej organizácie SRZ č.3 Ilava:

Dátum konania: 4.3.2018  o 10 00hod.
Miesto konania: DK v Ilave
Účasť:  153 dospelých členov ObO č.3

 

 

 

 

 

 

 

Prítomní hostia:  za MsO SRZ Dubnica n/V predseda MsO p. Brokeš Miroslav
                                                                     tajomník MsO  JUDr. Mada Roman
                                                                     hospodár MsO  p.Gavenda  Ondrej
                                                                      ekonóm MsO  Ing. Duvač Cyril
Obvodná organizácia č.1. Dubnica n/V : p. František Králik, p. Milan Novák
Obvodná organizácia č. 2. Nová Dubnica: Ing. Branislav Waldecker, JUDr. Marek Grúlik

Na začiatku VČS prítomní si minútou ticha uctili pamiatku zomrelých v uplynulom roku- p. Jozefa Tomášika z Košeckého Podhradia  a Štefana Kumana z Ladiec.
Program VČS: (ktorý bol jednohlasne schválený)
1.    Otvorenie
2.    Voľba návrhovej, mandátovej a volebnej komisie
3.    Správa o činnosti ObO č.3- Ilava
4.    Správa o finančnom hospodárení MsO
5.    Správa kontrolnej a revíznej komisie
6.    Plán práce výboru a plán hlavných úloh na rok 2018
7.    Voľba členov výboru ObO č.3 a voľba člena KRK pri MsO  pre obdobie 2018-2022.
8.    Diskusia
9.    Návrh na uznesenie
10.    Ukončenie

Krátko z priebehu schôdze:
Po otvorení výročnej členskej schôdze nasledoval návrh (a odhlasovanie  všetkými prítomnými)  členov jednotlivých komisií. Zloženie komisií:
Mandátová komisia: predseda: p. Novotný Jozef, členovia: p.Novosad Ladislav, Buček Peter.
Volebná  komisia: predseda: p.Jaroslav Čelko, členovia: p.Janík Ondrej, p. Rajník Milan.
Návrhová komisia: predseda: p. Mikuška Viktor, členovia: p.Šedík Roman, Nadhajský Zdenko.


Správu o činnosti Obvodnej organizácie SRZ č.3 Ilava predniesol jej predseda p. Bohumil Ištvánik. V správe najprv oboznámil prítomných s členskou základňou: V roku 2017 mala ObO č.3.  321 platiacich dospelých členov, 13 mládežníkov a 40 detí od 6 do 14 rokov, 10 detí do 6 rokov- dohromady 407 členov, 23 členov malo členstvo prerušené. Výbor ObO č.3 bol 7-členný  + 1 člen KRK a na svojich mesačných  rokovaniach mal skoro vždy 100% účasť. Predseda vyzdvihol činnosť krúžkov MR v Ladcoch a v Košeci (oznámil zmenu učiteľa krúžku MR v Ladcoch  - Bc. Chlebo Ján), zhodnotil májové preteky v LRU dospelých i mladých rybárov. Zmienil sa o činnosti rybárskej stráže, ďalej široko rozobral brigádnickú činnosť – Členovia ObO č.3 sa v roku 2017 zúčastnili 27 brigád, kde odpracovali dohromady 2305 hodín, čo je 96,2% z plánovaných 2395 hodín. Povinnosť odpracovať brigádu malo 221 členov, povinnosť si splnilo 212 členov. Brigády sa poriadali na piatich kaprových revíroch a na troch pstruhových revíroch. Na kaprových revíroch bolo najviac odpracovaných brigádnických hodín (740) na rybníku Tunežice a na Odstavnom (mŕtvom) ramene Ladce, na rybníku štrkovisku  Ilava (590) a na Odstavnom ramene štrková Dulovské (140). Na pstruhových vodách sa najviac brigádovalo na Porubskom potoku a chovnom rybníku v Ilave (odpracovaných 565 hodín),  na Podhradskom potoku (270) . Zmienil sa i plánovanom rozšírení rybníka Tunežice v tomto roku o plochu jeho susediaceho odchovného rybníka, ktorý by stratil funkciu chovného rybníka a bol by súčasťou lovného revíru hlavného rybníka. Práce na zrušení susedskej hrádze s hlavným rybníkom a spevnení koncovej hrádze už rozšíreného hlavného rybníka Tunežice i s novým výpustom by boli vykonané samozrejme brigádnickou formou práce. V závere správy vyslovil poďakovanie výboru MsO za metodické usmerňovanie  činnosti ObO, obom sesterským ObO za dobré vzťahy i spoluprácu i mestským úradom v Ladcoch , Košeci a Ilave a sponzorom za pomoc...

V siedmom bode programu  prebehla voľba členov výboru ObO č. 3 na obdobie rokov 2018 až 2022 a voľba   delegátov na konferenciu MsO (6.4.2018). Najprv bol predložený návrh spôsobu  hlasovania – členovia VČS boli jednohlasne za verejné hlasovanie zdvihnutím ruky, predseda volebnej komisie p. Jaroslav Čelko potom prečítal návrh kandidátov nového výboru a kandidáta za člena KRK do MsO:
Navrhnutí kandidáti: Ištvánik Bohumil (člen SRZ od r. 1984), Novosad Ladislav (od r. 1972), Kvasnica Martin ( od r. 1991), Ing. Šedík Jozef  (od r. 1975), Trenčan Peter (od r. 1992), Gajdošík František (od r. 1985) a Novotný Jozef (od r. 2000). kandidát na člena KRK pri MsO bol navrhnutý  Domjen Vladimír (od r. 2007).  navrhnutí kandidáti boli jednohlasne zvolení.
Zároveň boli jednohlasne zvolení i  delegáti na konferenciu MsO SRZ Dubnica n/V -  členovia  nového výboru ObO č.3, p. Domjen Vladimír člen KRK,  a ako hostia  čestní členovia MsO p. Fatura Jozef, Trenčan Alfonz, čestný člen SRZ p. Sloboda Ján a p. Jaroslav Čelko navrhnutý na plaketu „za mimoriadnu a obetavú prácu v rybárstve“.
Pred zahájením diskusie prebehlo ocenenie členov ObO SRZ č.3 za ich zásluhy v rybárstve:
p. Jaroslav Čelko- medaila „za mimoriadnu a obetavú prácu v rybárstve“
p. Marian Lihocký- strieborný odznak II°
p. Vladimír Zápalka – bronzový odznak III°.

Posledným bodom programu VČS  bolo losovanie troch povoleniek na kaprové vody miestne, ktoré vykonal člen výboru ObO č.3 p. Novosad.  
Šťastnými výhercami sa stali páni: Vladimír Hladký, Peter Hanko   a Monček Vladimír.

 

TOPlist